تست عرق بدن

عرق بدن

هدف از تدوین این دستگاه روش ارزیای مقاومت رنگ کالاهای نساجی از هرنوع وشکل در برابر عرق بدن انسان است .

مشخصات فنی :

  1. دارای بدنه استیل که یک وزنه به جرم تقریبا کیلو گرم با سطح مقطع 60mm *115mm
  2. وزنه فشاری معادل    (0/9 ±12/5)به ابعاد  2±100 *40 2mm
  3.  صفحاتی از جنس شیشه و یا آکریلیکی به ابعاد تقریبی 60mm*115mm*1/5mm

نمونه هایی از کالای نساجی درتماس با پارچه های همراه در دو محلول مختلف شامل هیستیدین قرار گرفته وپس از آبگیری بین دو صفحه وتحت فشار معینی در دستگاه آزمون قرارداده می شود  و نمونه ها و پارچه های همراه به طور مجزا خشک شده وسپس تغییر رنگ نمونه ولکه گذاری روی پاچه های همراهدر مقایسه با معیارخاکستری با به رو دستگاهی ارزیابی می ود.