تست آبفشان

دستگاه آبفشان

 آبفشان:

طبق استاندارد ملی به شماره : 5436

سطح آبفشان بايد داراي 30 تا 35 سوراخ بوده كه قطر هر سوراخ 0.5 ميلي متر مي باشد .

فاصله سوراخها از همديگر، 10 ميليمتر مي باشد.

روش كار :

تعداد مورد نياز نمونه را به سرعت درون حمامي با دماي 1± 67 درجه سلسيوس براي مدت 30 دقيقه قرار دهيد.

سپس ، نمونه ها را توسط گيره از حمام آب گرم خارج كرده اين خروج بايد ظرف 5 تا 6 ثانيه صورت بگيرد و با آبفشاني كه محتوي آب با دماي 27 درجه سلسيوس مي باشد.

( براي سهولت ، دماي آب درون آبفشان را، دماي شير آب در نظر مي گيريم.

قسمت كوژ ( محدب) ظرف را به مدت يك دقيقه سرد كنيد.

در اين حالت ، درون ظرف مسطح نبايد مرطوب شوند. لازم به يادآوري است كه آبفشاندن بر روي نمونه بايد با فشار حدود  1 Kgf /cm3 و از فاصله 30 سانتي متري صورت بگيرد.

با این کار شوک حرارتی به نمونه وارد شده و تغییرات نمونه ( شکست یا ترک ) به صورت چشمی رویت و ثبت و گزارش میشود.