تاب سنج

تاب سنج

مشخصات فنی :

  1. طبق استاندارد ملی ایران به شماره : 32
  2. انجام هر دو روش آزمون مستقیم و غیر مستقیم
  3. با قابلیت تاب نخ در هر دو جهت : S&Z
  4. شمارنده دیجیتالی از کمپانی اتونیکس کره
  5. سنسور مغناطیسی از کمپانی اتونیکس کره
  6. با قابلیت تنظیم جهت و سرعت موتور : DC
  7. مجهز به صفحه مدرج جهت محاسبه ازدیاد طول
  8. سنسور چشمی از کمپانی اتونیکس کره