محصول صنعت پلاستیک

HV-3000-P1W                                                                                                

·       قابليت انجام آزمون HDT-VICAT

·       قابليت آزمون 1 نمونه

·       سرعت افزايش دما 120 و  50 درجه سانتیگراد بر ساعت

·       ميكسر روغن با طراحي ويژه جهت یکنواختی دما

·       رنج دمايي : دماي محيط تا 300 درجه سانتیگراد

·       میکرومتر دیجیتالی

·       روغـن مخصوص دمای بالا ( 20 لیتری )

Heater type :

P.I.D temperature control system PLC.

Control Panel : HMI ( User Friend )

Cooling System : Water

Load Weight : 1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024,2048,3150 gram

Power : AC 220V 50Hz

Standards  

Vicat : ISIRI 6982 , ASTM D1525 ، ISO 306  ،ISO2507

HDT : ISIRI 6845 , ASTM D648 ، ISO 75

Pipe : ISIRI 2414 , ISO 2507

*. دستگاه فوق دارای یک ایستگاه آزمون و کنترل کننده قدرتمند صنعتی PLC و نمایشگر HMI صفحه لمسی با کاربری بسیار آسان میباشد و همچنين مكانيزم خنك كردن آن بعد از هر آزمون از ويژگي هاي قابل توجه اين دستگاه مي باشد.

HV-3000-P3W                                                                                                

·       قابليت انجام همزمان آزمون HDT-VICAT

·       قابليت آزمون 3 نمونه

·       سرعت افزايش دما 120 و  50 درجه سانتیگراد بر ساعت

·       ميكسر روغن با طراحي ويژه حلزونی جهت یکنواختی دما

·       رنج دمايي : دماي محيط تا 300 درجه سانتیگراد

·       میکرومتر دیجیتالی * 3

·       روغـن مخصوص دمای بالا ( 20 لیتری )

Heater type :P.I.D temperature control system PLC.

Control Panel : HMI ( User Friend )

Cooling System : Water

Load Weight :(1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024,2048,3150) gram * 3

Power : AC 220V 50Hz

Standards  

Vicat : ISIRI 6982 , ASTM D1525 ، ISO 306  ،ISO2507

HDT : ISIRI 6845 , ASTM D648 ، ISO 75

Pipe : ISIRI 2414 , ISO 2507

*. دستگاه فوق دارای سه ایستگاه آزمون و کنترل کننده قدرتمند صنعتی PLC و نمایشگر HMI صفحه لمسی با کاربری بسیار آسان میباشد و همچنين مكانيزم خنك كردن آن بعد از هر آزمون از ويژگي هاي قابل توجه اين دستگاه مي باشد.

 

HV-3000-PL1W                                                                                                

·       قابليت انجام آزمون HDT-VICAT

·       قابليت آزمون 1 نمونه

·       سرعت افزايش دما 120 و  50 درجه سانتیگراد بر ساعت

·       ميكسر روغن با طراحي ويژه جهت یکنواختی دما

·       رنج دمايي : دماي محيط تا 300 درجه سانتیگراد

·       مجهز به سنسور LVDT

·       روغـن مخصوص دمای بالا ( 20 لیتری )

Heater type : P.I.D temperature control system PLC.

Control Panel : HMI ( User Friend )

Cooling System : Water

Load Weight : 1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024,2048,3150 gram

Power : AC 220V 50Hz

 

Standards  

Vicat : ISIRI 6982 , ASTM D1525 ، ISO 306  ،ISO2507

HDT : ISIRI 6845 , ASTM D648 ، ISO 75

Pipe : ISIRI 2414 , ISO 2507

*. دستگاه فوق دارای یک ایستگاه آزمون و  سنسور LVDT  که با تعریف جابجایی در هر دو تست امکان ثبت دما را به صورت اتوماتیک دارد و کنترل کننده قدرتمند صنعتی PLC و نمایشگر HMI صفحه لمسی با کاربری بسیار آسان میباشد و همچنين مكانيزم خنك كردن آن بعد از هر آزمون از ويژگي هاي قابل توجه اين دستگاه مي باشد.

 

HV-3000-PL3W                                                                                                

·       قابليت انجام همزمان آزمون HDT-VICAT

·       قابليت آزمون 3 نمونه

·       سرعت افزايش دما 120 و  50 درجه سانتیگراد بر ساعت

·       ميكسر روغن با طراحي ويژه جهت یکنواختی دما

·       رنج دمايي : دماي محيط تا 300 درجه سانتیگراد

·       مجهز به سنسور LVDT  * 3

·       روغـن مخصوص دمای بالا ( 20 لیتری )

Heater type : P.I.D temperature control system PLC.

Control Panel : HMI ( User Friend )

Cooling System : Water

Load Weight : (1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024,2048,3150)gram * 3

Power : AC 220V 50Hz

 

Standards  

Vicat : ISIRI 6982 , ASTM D1525 ، ISO 306  ،ISO2507

HDT : ISIRI 6845 , ASTM D648 ، ISO 75

Pipe : ISIRI 2414 , ISO 2507

*. دستگاه فوق دارای سه ایستگاه آزمون و  سنسور LVDT  که با تعریف جابجایی در هر دو تست امکان ثبت دما را به صورت اتوماتیک دارد و کنترل کننده قدرتمند صنعتی PLC و نمایشگر HMI صفحه لمسی با کاربری بسیار آسان میباشد و همچنين مكانيزم خنك كردن آن بعد از هر آزمون از ويژگي هاي قابل توجه اين دستگاه مي باشد.

 

 

 

کاربرد: این دستگاه برای تعیین دمای تغییر شکل نمونه های پلاستیک تحت نیروی خاص(HDT) و تعیین دمای نفوذ سوزن تا یک عمق مشخص درنمونه دمای پلاستیکی تحت شرایط خاص(vicat) استفاده می شود.

اصول کلی:

– آزمون  HDT: نمونه تحت بار سه نقطه ای قرار می گیرد. دراین حالت دما با شرعت 120C/hr افزایش پیدا می کند. دمای سیال منتقل کننده حرارت در شرایطی که نمونه ی تحت بار دچار تغییر شکل گردید اندازه گیری شود.

– آزمون Vicat:  نمونه را تحت  یک بار  خاص قرار داده، در این حالت دما با سرعت (50 c/hr-120 c/hr) در حال افزایش می باشد. دما سوزن  با سطح مقطع یک میلی متر تاعمق خاصی در نمونه پلاستیکی نفوذ نمود اندازه گیری شود.

مراجع مورد استفاده:

این دستگاه مطابق با استاندارد

ISIRI6845,DIN 53460,DIN53461,ISO 306,ISO 75, ASTM  D1525,ASTM D648

طراحی شده است.