دستگاه اندازه گیری میزان کجی لبه ظروف شیشه ای( انحراف از محور قائم بطری )

دستگاه اندازه گیری میزان کجی لبه ظروف شیشه ای( انحراف از محور قائم بطری )

طبق استاندارد ملی 1409 بند  1-1-8

دستگاه اندازه گیری غیر موازی بودن در شیشه ( لبه ) باکف ظرف طبق استاندارد ملی 1409 بند 3-1-8

مجهز به ساعت اندیکاتور جهت اندازه گیری انحراف لبه بادقت 0/1 میلیمتر

دارای گیره سه نظام جهت مرکز قرار دادن ظروف شیشه ای