دستگاه دیجیتال ضخامت سنج

Tickness meter paper

دستگاه دیجیتال ضخامت سنج با دقت یک صدوم به همراه پایه و صفحات مخصوص جهت اندازه گیری ضخامت کاغذ طبق استاندارد ملی ایران به شماره : ISIRI 560