کفش و چرم

                 دستگاه آزمون خمش کفش             

      SHOE BENDING TESTER 

                HI-1411-S :مدل          

کاربرد :

این دستگاه برای تعیین میزان مقاومت به خمش کفش مورد استفاده قرار میگیرد.

عملکرد دستگاه :

نمونه به صورت کامل به دستگاه بسته میشود سپس با مشخص کردن زاویه خمش بر روی دستگاه آزمون شروع شده و سیکل تعریف شده را انجام میدهد.

Technical Data :

Items : Specifications

Clamp : 4sets (Available for testing 4 specimens one time)

Bending angle : 30°、45°、60°、90°, adjustable

Test speed : 100 ± 5c.p.m

Counter Digital :  0~99,999,999, adjustable

Dimension (approx.) : 77cm ×50cm ×60cm

Weight (approx.) : 157kg

Power : 1ƒAC 220V 2A