صنایع نساجی

دستگاه پرفراژ (تعیین نفوذ پذیری هوا )

                                                                                                

طبق بند : 5-2-7 استاندارد ملی 10740 میباشد.