دستگاه تست پلاریسکوب ظروف شیشه ای

دستگاه تست پلاریسکوب ظروف شیشه ای

جهت روئیت تنشهای پسماند درنمونه های شیشه ای

مجهز به لامپهای LED وقطعات اپتیک اروپایی

بدنه فلزی بارنگ الکترواستاتیک