دستگاه تست ضربه فیلم   

دستگاه تست ضربه فیلم       مدل : Hi-7276

 

Test Method Drop Height : 660 ± 10 mm

Dart diameter : 38.10 ± 0.13mm

Dart Release  Mechanism : Pneumatic

Sample Clamp  Mechanism : Pneumatic

Gas supply pressure : ≤ 0.7MPa

Power : AC 220V 50Hz

Weight mass : 5g*2+15g*8+30g*8+60g*8

 

Standards

ASTM D1709 & ISIRI 7276 & ISIRI 8514

*. ستون دستگاه از پروفیل آلومینیوم 60*60 سخت کاری شده میباشد

دستگاه تست ضربه فیلم      مدل : Hi-7276-Plc

Test Method Drop Height : 660 ± 10 mm

Dart diameter : 38.10 ± 0.13mm

Inter Face : HMI 3.5 inch

Process : PLC

Dart Release  Mechanism : Pneumatic

Sample Clamp  Mechanism : Pneumatic

Gas supply pressure : ≤ 0.7MPa

Power : AC 220V 50Hz

Weight mass : 5g*2+15g*8+30g*8+60g*8

Standards

ASTM D1709 & ISIRI 7276 & ISIRI 8514

 *. دستگاه فوق شامل کنترل کننده قدرتمند صنعتی PLC و نمایشگر HMI صفحه لمسی جهت انجام محاسبات ضربه طبق استاندارد با کاربری بسیار آسان میباشد.