محصول صنعت پلاستیک

1437-F Falling Dart

آزمون ضربه فیلم:

برای تعیین میزان مقاومت فیلم در برابر اعمال ضربه که توسط بال و یا دارت بر فیلم پلاستیکی اعمال می شود مورد استفاده قرار می گیرد.

دستگاه مناسب:
از دستگاه های مناسب می توان به دستگاه مدل Hi-1437 FN ساخت شرکت فروردین آزمـا تجهیز اشاره نمود. که جهت تعیین میزان نیرو و استحکام این فیلم ها را با دقت بالا مورد استفاده قرار می گیرند.