CNC

CNC

جهت آماده سازی نمونه ها به فرم دمبلی شکل برای متریالهای مختلف جهت آزمون کش و سایر موارد