استاندارد های ملی در صنعت کاغذ و کارتن

آزمون های مربوط به کاغذ و کارتن

جهت اطمینان از کیفیت کارتن های تولید شده در صنعت بسته بندی یکسری آزمون ها قابل انجام می باشد.

در این آزمون ها میزان استحکام کششی ورق های بکار رفته در تولید کارتن، میزان مقاومت لهیدگی آن ها در زوایای مختلف و … مورد بررسی قرار می گیرد.

در زیر به آزمون های مناسب برای تعیین این ویژگی ها، همراه با دستگاه ها و استاندارد های مربوطه ی آن ها اشاره شده است:

• آزمون کشش ورق کارتن:
در این آزمون نمونه که کاغذ بکار رفته در تولید کارتن می باشد ، بر طبق ابعاد استاندارد آماده سازی شده و در دستگاه مناسب قرار داده می شود و تحت کشش قرار می گیرد.

میزان مقاومت در برابر کشش این محصولات به عنوان استحکام کششی کاغذ کارتن می باشد.

ابعاد نمونه:
200~250×15 mm

استاندارد مربوطه:
1. ISIRI 8273-2
جهت آماده سازی این نمونه یکی از دستگاه های مناسب مدل Hi-1218-B ساخت شرکت فروردین آزما تجهیز می باشد.

  • آزمون Ring Crush : در این آزمون نمونه بر طبق ابعاد استاندارد آماده سازی شده و در ملحق مربوط به آزمون که یک استوانه با شیاری در مرکز ، به صورت دایره ای قرار می گیرد. قسمتی از عرض نمونه بیرون از ملحق می باشد. این مجموعه در بین دو صفحه فشاری در دستگاه مناسب تحت فشار قرار می گیرد. میزان مقاومت در برابر لهیدگی این نمونه مورد بررسی قرار می گیرد. ابعاد نمونه : 152×127 mm استاندارد مربوطه: 1. ISIRI 1411, ASTM D 1164 جهت آماده سازی نمونه از دستگاه نشان داد شده در بالا با تیغه ی برش Hi-1218-B استفاده می شود.

آزمون مقاومت در برابر لهیدگی لبه های کارتن: در این آزمون نمونه مورد نظر که بر طبق ابعاد استاندارد آماده سازی شده به صورت عمودی (از لبه ها) در ملحق آزمون مناسب آن قرار داده می شود. این مجموعه بین دوصفحه فشاری تحت فشار قرار می گیرد. میزان مقاومت در برابر لهیدگی این نمونه مورد بررسی قرار می گیرد. ابعاد نمونه: دو نوع آماده سازی برای این آزمون مد نظر می باشد که ابعاد آن در جدول زیر قرار داده شده است. •نمونه به صورت مستطیل برش داده شود.

دستگاه آماده سازی مدلHi-1219-Aساخت شرکت فروردین آزما تجهیز.

  • نمونه به صورت دو ذوزنقه ی متصل به هم برش داده می شود.مدل دستگاه آماده سازی Hi-1219-B ساخت شرکت فروردین آزما تجهیز

ابعاد نمونه های برش داده شده به صورت زیر می باشد:

نمونه های آماده سازی شده توسط دستگاه های بالا در ملحق مربوطه بین دو صفحه فشاری تحت فشار قرار می گیرد. میزان مقاومت در برابر لهیدگی این لبه ها مورد بررسی قرار می گیرد. ملحق مربوطه مدل Hi-1211-2 ساخت شرکت فروردین آزما تجهیز می باشد.

  • آزمون مقاومت چسبندگی لایه های کارتن: در این آزمون میزان مقاومت بین لایه ای کارتن مورد بررسی قرار می گیرد. ملحق مربوط به این آزمون در بین لایه های کارتن فرو رفته و اعمال فشار توسط دستگاه مناسب این لایه ها از یکدیگر جدا می شود. میزان چسبندگی بین لایه ای در این آزمون مورد بررسی قرار می گیرد.

تمامی آزمون های ذکر شده در بالا توسط دستگاه یونیورسال Hi-500 ساخت شرکت فروردین آزما تجهیز قابل انجام می باشد.

و در نهایت دستگاه BCT جهت آزمون محصول نهایی