پلاریسکوپ

دستگاه تست پلاریسکوب ظروف شیشه ای

جهت روئیت تنشهای پسماند درنمونه های شیشه ای

مجهز به لامپهای LED وقطعات اپتیک اروپایی

بدنه فلزی بارنگ الکترواستاتیک