استانداردهای ملی در صنعت چرم و کفش

چرم و کفش 

چرم وکفش به دلیل استفاده همگانی، از وسایل ضروری بشر می باشند که باید از لحاظ خواص و مشخصات مورد بررسی قرار گیرند، تا در صورت نداشتن ویژگی های مد نظر از لحاظ کیفی ارتقاء پیدا نمایند.

برای تعیین این خواص یکسری آزمون هاموجود می باشند که برای این محصولات مورد استفاده قرار میگیرند.

در زیر تعدادی از پر کاربرد ترین این آزمون ها ذکر شده است:

1) اندازه گیری ضخامت:

برای اندازه گیری ضخامت نمونه ها استاندارد های زیر مد نظر می باشد

 • ISIRI 4567، ISIRI 7645، ISIRI 879

یکی از دستگاه های مناسب برای این آزمون دستگاه ضخامت سنج مدل Hi-313 ساخت شرکت فروردین آزما تجهیز(labhitechمیباشد.

 

2) خمش سنجی چرم(Flexometer):

برای تعیین میزان مقاومت چرم در برابر خمش های متوالی مورد استفاده قرار می گیرد.

استاندارد هایمربوطه:

 • ISIRI 2123 ،ISO 5402

روش کار : نمونه بر طبق ابعاد استاندارد بریده شده و در بین دو فک مطابق با شکل قرار داده می شود. فک متحرک بالا با انجام حرکت مداوم رفت و برگشتی مرتبا نمونه را دچار خمش می نماید. تعداد دور رفت و برگشتی مطابق با استاندارد می باشد.

بعد از اتمام آزمون، نمونه از لحاظ ایجاد نقص مورد بررسی قرار می گیرد.

دستگاه مناسب با این آزمون مدل  Hi-1471 -Aساخت شرکت فروردین آزمـا تجهیز (labhitech )  می باشد.

 

3)مقاومت رخ چرم (Lastometer):

از این آزمون برای تعیین میزان مقاومت رخ چرم در برابر اعمال فشار به سطح آن توسط یک گوی، استفاده می گردد.

استاندارد های مربوطه:

 • ISO 3379، ISIRI 6318

روش کار :در این آزمون نمونه بر طبق ابعاد استاندارد آماده سازی شده در بین دو صفحه نگدارنده که یک فضای دایره ای شکل خالی ایجاد می کنند محکم قرار داده می شود.

در زیر این نگهدارنده یک گوی موجود می باشدکه حرکتی به سمت بالا دارد و بر سطح زیرین چرم فشار اعمال می نماید و تا جایی ادامه می یابد که نمونه دچار نقص گردد.

میزان جابجایی گوی و مقدار نیروی مورد نیاز برای ایجاد نقص توسط دستگاه اندازه گیری می شود.

دستگاه مناسب برای انجام این آزمون :

 • مدل Hi -1472 اندازه گیری میزان جابجایی و
 • مدل Hi-1472-A اندازه گیری نیرو وجابجایی

که ساخت فروردین آزمـا تجهیز ( labhitech ) می باشد.

 

4)مقاومت لایه رویی به حرارت:

برای تعیین میزان مقاومت لایه رویی چرم در برابر حرارت از این آزمون استفاده می گردد.

استاندارد های مربوطه:

 • ISIRI 2122

روش کار:

نمونه بر طبق ابعاد استاندارد آماده سازی شده و در دستگاه قرار داده می شود.صفحه داغ بر روی سطح نمونه برای مدت مشخص قرار داده می شود.

بعد از مدت زمان مشخص نمونه به صورت چشمی از لحاظ میزان مقاومت در برابر حرارت مورد بررسی قرار می گیرد.

دستگاه مناسب با این آزمون مدل Hi-1473-S ساخت فروردین آزمـا تجهیز ( labhitech ) می باشد.

 

5)سایش چرم:

از این دستگاه برای تعیین میزان مقاومت در برابر سایش نمونه استفاده می گردد.

استانداردهای مربوطه:

 

 • ISIRI 8337، ASTM D 3884
 • ISIRI 7712، ISO 5402

 

روشکار:

نمونه بر طبق ابعاد استاندارد به صورت یک صفحه ی دایره ایی شکلی که در مرکز خالی می باشد آماده سازی م شود. این نمونه در صفحه دوار دستگاه بطور محکو قرار داده می شود.

دو چرخ ساینده با درجه سایش مناسب (معمولا cs 10) بر روی محوری که بر روی نمونه قرار داده می شود. این چرخ ها نیز دوار هستند و بر روی نمونه سایش ایجاد می نمایند.

اختلاف وزن نمونه قبل و بعد از انجام آزمون بر وزن اولیه نمونه به عنوان در صد سایش مورد استفاده قرار می گیرد.

دستگاه مناسب برای انجام این آزمون مدل Hi-1412-T ساخت فروردین آزمـا تجهیز ( labhitech ) می باشد.

 

 6)کشش چرم:

برای اندازه گیری میزان مقاومت لایه چرم در برابر کشش مورد استفاده قرار می گیرد.

استاندارد های مربوطه:

 • ISIRI 1391، ISO 3376
 • ISIRI 1393، ISO 3377-1

روش کار :

نمونه مورد نظر بر طبق ابعاد استاندارد آماده سازی شده و در بین دو فک نگهدارنده دستگاه کشش مناسب با دقت بالا قرار داده می شود.

نمونه با سرعت مشخص (معمولا 100mm/min) تحت کشش قرار داده می شود.

میزان نیروی مورد نیاز برای کشش نمونه تا نقطه ی مشخص و یا پارگی آن توسط دستگاه اندازه گیری می گردد.

از مناسبترین دستگاه ها برای انجام این آزمون مدل Hi – 500 : ساخت فروردین آزمـا تجهیز ( labhitech ) می باشد.

7) تست سایش کفی یا گلچه و Color fastness چرم:
این آزمون برای تعیین میزان تغییر رنگ نمونه مورد آزمون(رویه چرم) در اثر مالش و یا تعیین میزان سایش کفی کفش مورد استفاده قرار می گیرد.

استاندارد های مربوطه:

 • ISIRI 6383 ,ISO 11640
 • ISIRI 333 , ISIRI 162

روش کار:

نمونه مورد نظر بر طبق ابعاد استاندارد آماده سازی شده در محل تعبیه شده برای نمونه قرار داده می شود. یک جسم اسفنجی شکل با ابعاد مورد نظر در سر اهرم قرار گرفته و حرکت رفت و برگشتی بر روی آن اعمال می نماید.

میزان تغییر رنگی که بر روی جسم اسفنجی شکل صورت گرفته مورد بررسی قرار می گیرد.

این جسم بایک نمونه مرجع از لحاظ رنگی مقایسه شده و با توجه به معیار خاکستری نوع تغییر رنگ آن تعیین می شود.

دستگاه مناسب:

یکی از دستگاه های مناسب برای انجام این آزمون دستگاه مدلHi-1434-Eساخت شرکت فروردین آزمـا تجهیز (labhitech )می باشد.

8)تست جذب آب رویه چرم:

این آزمون برای تعیین میزان جذب آب نمونه ی چرم مورد استفاده قرار می گیرد.

استاندارد های مربوطه:

 • ISIRI 7712, ISO 5402

روش کار:

نمونه مورد نظر بر طبق ابعاد استاندارد آماده سازی شده و وزن می گردد. سپس در حوضچه ی کوچکی که محتوی آب می باشد قرار داده می شود.غلتکی فلزی ، به تعداد مشخص حرکت رفت و برگشتی بر روی نمونه انجام می دهد.

بعد از اتمام آزمون نمونه مجددا وزن شده و میزان درصد تغییر وزن آن محاسبه می گردد که نشان دهنده میزان جذب آب می باشد.

دستگاه مناسب:

یکی از دستگاه های مناسب برای انجام این آزمون مدل Hi-1471-ISO ساخت شرکت فروردین آزمـا تجهیز ( labhitech ) می باشد.

9) آزمون مقاومت مالشی در پارچه های نساجی:

این آزمون برای تعیین میزان مقاومت در مالش پارچه ها(پرز دار و بدون پرز) در صنعت نساجی مورد استفاده قرار می گیرد.

در این آزمون با توجه به نوع ماده دو نوع دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد:

 1. Crock Meter
 2. Martindale

 

  

استاندارد های مربوطه:

 • ISIRI 204, ISO 105-X12 برای Crock Meter
 • ISIRI 1521, ISO 12947, ISIRI 7621 برای Martindale

روشکار:

 • در آزمون Crock Meter نمونه بر طبق ابعاد استاندارد آماده سازی می شود. یک ماده اسفنجی به شکل دایره و یا مربعی شکل که به اهرم دستگاه مورد نظر وصل می باشد به صورت رفت و برگشتی بر روی نمونه حرکن می نماید و نیرویی را بر نمونه اعمال می نماید.

بعد از اتمام مدت زمان نمونه با معیار خاکستری مقایسه می گردد.

 • در آزمون Martindale هم مطابق با استاندارد چندین جسم اسفنجی بر روی نمونه ای که بر روی چندین صفحه، که در سطح افق حرکت می کنند مالش داده می شود.

بعد از اتمام مدت زمان نمونه با معیار خاکستری مقایسه می گردد.

دستگاه مناسب:

برای Crock Meter دستگاه مدل Hi-1434-A&و برای Martindale دستگاه مدل GT-1412-M ساخت شرکت فروردین آزمـا تجهیز   ( labhitech ) می باشد.

Hi – 1434 – B

Hi – 1412 – M

Hi – 1434 – A

تست های مربوط به کفش

 

1) آزمون ضربه کفش:

در این آزمون میزان مقاومت کفش در برابر اعمال ضربه توسط یک وزنه از ارتفاع مشخص مورد بررسی قرار می گیرد.

استاندارد های مربوطه:

 • ISIRI 1309, ISO EN 20344

روش کار:

کفش مورد نظر از طرف پنجه در محل قرار گیری نمونه در دستگاه قرار داده می شود.از ارتفاع مشخص وزنه ای با وزن معلوم بر نمونه ضربه وارد می نماید. نقص ایجاد شده در نمونه مورد بررسی قرار می گیرد.

دستگاه مناسب:

یکی از دستگاه های مناسب برای انجام این آزمون

مدل Hi-1437- ساخت شرکت فروردین آزمـا تجهیز ( labhitech ) می باشد.

2) آزمون سایش زیره کفش:

این آزمون برای تعیین میزان مقاومت سایشی زیره کفش که معمولا از جنس PU یا PVC و در بعضی موارد لاستیک می باشد، مورد استفاده قرار می گیرد.

استاندارد های مربوطه:

 • ISIRI 8285, ISO 20871

 روش کار:

نمونه مورد نظر ابتدا به صورت یک استوانه با ابعاد ذکر شده در استاندارد آماده سازی شده و وزن می گردد. سپس بر روی محل تعبیه شده در محور متحرک دستگاه قرار داده می شود.این محور به صورت افقی بر روی استوانه دوار که مجهز به یک صفحه ساینده چرخان می باشد، حرکت رفت و برگشتی انجام می دهد.

نمونه مورد نظر در این حالت تحت سایش قرار داده می شود.این کار تا زمان ذکر شده در استاندارد سائیده می شود.

بعد از اتمام این زمان نمونه مجددا وزن شده و با توجه به دانسیته و جسم مرجعی که در استاندارد ذکر شده میزان درصد سایش آن محاسبه می گردد.

دستگاه مناسب:

یکی از دستگاه های مناسب برای انجام این آزمون مدل Hi-1412-D ساخت شرکت فروردین آزمـا تجهیز ( labhitech ) می باشد.

3) آزمون میزان رشد ترک زیره کفش در اثرخمش:

این آزمون برای تعیین میزان رشد ترک زیره کفش در اثر خمش های متوالی(راه رفتن)، مورد بررسی قرار می گیرد.

استاندارد های مربوطه:

 • ISIRI 6381, EN 344

 روش کار:

بر روی نمونه مورد نظر که زیره کفش می باشد توسط یک تیغه به اندازه ی مشخصی در جهت عرضی زیره یک بریدگی ایجاد نمائید.سپس آن در محل مورد نظر در بین سه میله که در راستای عرضی زیره می باشند قرار داده شود.

این میله ها به طور متوال حرکت باز و بسته شدن را انجام می دهند.بعد از اتمام مدت زمان آزمون میزان رشد ترک به صورت چشمی مورد بررسی قرار می گیرد.

دستگاه مناسب:

یکی از مناسبترین دستگاه ها مدل Hi-1411-E ساخت شرکت فروردین آزمـا تجهیز ( labhitech ) می باشد.

4) آزمون مقاومت پنجه های ایمنی در برابرفشردگی:

این آزمون برای تعیین میزان مقاومت پنجه های کفش های ایمنی در برابر اعمال نیروی فشاری مورد استفاده قرار می گیرد.

استاندارد هایمربوطه:

 • ISIRI 7733, ISO 20344

روش کار:

نمونه مورد نظر در این آزمون پنجه های بریده شده از کفش می باشد. این نمونه در بین دو صفحه فشاری قرار داده می شود و بر آن ها اعمال نیرو می گردد، تا جایی که نمونه دچار تغییر شکل و کاهش نیرو گردد.

این نیرو میزان مقاومت پنجه های کفش را در برابر فشردگی نشان بیان می نماید.

دستگاه مناسب:

یکی از دستگاه های مناسب برای انجام این آزمون مدلHi-1449-E وHi-1449-ES ساخت شرکت فروردین آزمـا تجهیز ( labhitech )می باشد.